• AANMELDEN
  Nieuwe leden zijn bij SV Zeist van harte welkom om eerst een paar keer vrijblijvend mee te trainen.  Ne drie keer meetrainen kijken we samen of je geplaatst kan worden in een team om deel te kunnen nemen aan de competitie. Nieuwe leden van 5 jaar of ouder kunnen zich eerst formeel aanmelden middels een inschrijfformulier (klik dit aan en het inschrijfformuler verschijnt. Dit downloaden, volledig invullen, ondertekenen en versturen naar het secretariaat). De jeugdcommissie neemt daarna contact met je op om verdere afspraken te maken.

   

 • Beste ouders/verzorgers,

  Door de torenhoge inflatie en de hoge energieprijzen kunnen steeds meer ouders/verzorgers helaas de sport- of cultuurdeelname van hun kinderen niet meer betalen. Mogelijk betreft dit ook uw kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil en kan ervoor zorgen dat kinderen in deze situatie gewoon kunnen blijven meedoen. Als u de contributie of het lesgeld op dit moment niet meer kunt betalen, onderzoek dan vooral of het Jeugdfonds ook uw kinderen kan steunen. Klik voor meer informatie de volgende link aan: https://www.svzeist.nl/wp-content/uploads/svzeist/Jeugdsportfonds-1.docx

   

 • Algemene Ledenvergadering.

  De algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdag 15 november, aanvang 20.00 uur.

  Zorg dat u erbij bent want er komen voor u als lid belangrijke zaken aan de orde, Tevoren kunnen belangstellenden de diverse stukken inzien (Bestuurskamer) 

 • Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeist

  Alle kinderen in de provincie Utrecht moeten kunnen meedoen, niemand buitenspel!

  Vaak betalen ouders de sport- of cultuuractiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht bij te springen.

  Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten of cultuur willen doen, lid kunnen worden van een sportvereniging of cultuurinstelling. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen.

  Voor sport is dit maximaal € 225,- per jaar voor contributie en maximaal € 75,- voor attributen.

  Voor cultuur is de maximale bijdrage € 600,- per jaar voor lesgeld inclusief eventuele attributen.

  Indien gewenst kan er een apart bedrag worden aangevraagd voor zwemles met diplomagarantie A.

  Zie onderstaande spelregels voor meer informatie hierover.

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht vergoedt rechtstreeks de contributie en stort op rekening van de sportvereniging of cultuurinstelling.

  Om het Jeugdfonds Sport & Cultuur goed in de praktijk tot uitvoer te brengen, zijn er enkele spelregels van toepassing:

  1. Slechts erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Ouders of (trainers van) een

  sportvereniging of cultuurinstelling kunnen geen aanvraag indienen.

  2. De aanvraag kan gedaan worden door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier.

  Bezoek hiervoor de website www.allekinderendoenmee.nl/

  3. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert uit, ten behoeve van kinderen, wanneer de ouders een

  gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 130% van het sociaal minimum of andere

  financieringsmogelijkheden voor sport- of kunstbeoefening ontbreken.

  4. Het kind moet woonachtig zijn in een gemeente die is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport &

  Cultuur. Deze gemeenten kunt u vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

  5. Het kind mag bij aanvang niet ouder zijn dan 17 jaar.

  6. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale

  informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de

  aanvraag niet behandeld.

  7. Er vindt geen officiële check van het inkomen plaats door de intermediair. Het Jeugdfonds

  Sport & Cultuur Utrecht gaat er van uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en

  een schriftelijke motivatie is daarom voldoende.

  8. De werkelijke contributie/lesgelden en eventueel benodigde attributen (binnen het genoemde

  maximumbedrag) worden door ons vergoed. Er is geen recht op een resterend bedrag.

  16-02-2021

  9. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

  10. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s). Bijdragen

  voor lidmaatschap van een sportvereniging of cultuurinstelling worden rechtstreeks

  overgemaakt naar de aanbieder, nadat de aanbieder ons een factuur heeft gestuurd.

  11. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt in principe geen deel van de contributie. Dit

  betekent dat, indien een jaarcontributie hoger is dan het maximum aan te vragen bedrag, wij

  graag een motivatie ontvangen waaruit overtuigend blijkt hoe het resterende bedrag

  aangevuld wordt.

  12. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die ofwel zijn

  aangesloten bij door NOC*NSF erkende sportbonden óf ingeschreven staan bij de KvK en

  minimaal 1 jaar bestaan. Voor cultuur worden alleen bijdragen verstrekt aan

  cultuurinstellingen of ZZP-Kunstdocenten die ingeschreven staan bij de KvK en minimaal 1

  jaar bestaan.

  13. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dit jaar is er dus

  geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

  14. Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het mogelijk om op zwemles te gaan, om diploma A te

  halen, met diplomagarantie. De aanvraag kan worden gedaan voor 2 jaar bij

  o Zwembad Dijnselburg, Badmeester Schenkpad 8 te Zeist. Hier kan een aanvraag

  voor € 785,25 worden gedaan voor het A-diploma. De diplomagarantie vervalt als een

  kind meer dan 6 keer een les mist.

  o Zwemclub Zeist, Badmeester Schenkpad 8 te Zeist. Hier kan een aanvraag voor

  € 685,00 worden gedaan voor het A-diploma.

  o SV ARMA, Badmeester Schenkpad 8 te Zeist. Hier kan een aanvraag voor € 400,00

  worden gedaan voor het A-diploma.

  o Zwemclub De Blauwe Watervogel, Badmeester Schenkpad 8 te Zeist. Hier kan voor

  kinderen vanaf 5 jaar een aanvraag voor € 698,00 worden gedaan voor het Adiploma. De garantie vervalt als een kind in een jaar 4 keer of meer een les mist.

  Voorafgaand aan de lessen is er een kennismaking om de watervrijheid van het kind

  te beoordelen.

  De bijdrage voor het behalen van een A-diploma kan eenmalig worden aangevraagd. In dezelfde

  periode dat een bijdrage voor het behalen van het A-diploma is toegekend, kan één aanvraag

  worden gedaan voor een andere sport óf voor een cultuuractiviteit.

  15. Bij aanvragen voor teambalsporten, badminton en turnen/gymnastiek gelden aparte

  afspraken:

  • Bij aanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 december voor het hele seizoen worden

  ingediend, wordt de startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli

  gezet. Hierbij geldt een maximum toe te kennen bedrag van € 225,- en maximaal €

  75,- voor attributen.

  • Bij aanvragen die tussen 1 januari en 31 mei worden ingediend voor een half seizoen

  of korter, wordt de helft van de jaarcontributie vergoed, met een maximum van

  € 112,50 en maximaal € 37,50 voor attributen. De einddatum van deze aanvraag zal

  op 31 juli gezet worden. Daarna kan zo nodig weer een nieuwe aanvraag worden

  gedaan voor het volgende seizoen.

  16. Fitness wordt alleen vergoed onder de volgende voorwaarden:

  • Als er 1 jaar lang en in groepsverband gefitnesst wordt, óf;

  • Als er sprake is van overgewicht waardoor fitness eerst nodig is, óf;

  • Als het kind 15 jaar of ouder is.

  17. Attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een waardebon.

  • De waardebon moet gelijktijdig worden aangevraagd met de aanvraag voor sport of

  cultuur.

  16-02-2021

  • Na uitgifte van de waardebon door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, hebben ouders 4

  maanden de tijd om bij de betreffende winkel de waardebon in te leveren.

  • Waardebonnen verlengen is niet mogelijk.

  • Let op: Het is niet mogelijk om na de goedkeuring van de waardebon nog te wijzigen.

  Wij verzoeken ouders daarom vooraf bij de winkel te informeren of de benodigde

  attributen beschikbaar zijn.

  • Wij kunnen geen waardebon uitschrijven voor webwinkels.

  18. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt geen contributie en/of attributen met terugwerkende

  kracht.

  19. De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de

  activiteiten van de sportvereniging of cultuurinstelling waarvoor het geld beschikbaar is

  gesteld. Ouders/verzorgers werken mee aan vragen over de voortgang. Na 4 maanden vraagt

  de intermediair of het kind nog aan het sporten of culturen is en beantwoordt de e-mail van het

  Jeugdfonds Sport & Cultuur hierover.

  20. Voor een kind kan geen aanvraag worden gedaan voor zowel sport als cultuur. Er moet dus

  een keuze worden gemaakt.

  21. Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële

  omstandigheden van het gezin dit noodzakelijk maken. Kinderen gaan dus niet automatisch

  door.

  Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht, wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te

  handelen. De status van de aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale

  aanvraagsysteem.

  Wanneer de aanvraag compleet én geactiveerd is door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, wordt er naar gestreefd binnen drie weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of cultuurinstelling te betalen.

  Voor aanvullende vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Zeist kunt u contact op nemen met

  het lokale aanspreekpunt van het Jeugdfonds Sport in Zeist: Ron Vermeij van Sportief Zeist

  (www.sportiefzeist.nl). U kunt hem bereiken via ron@sportiefzeist.n