•  

  Algemene gedragsregels:

  - Toon respect en waardering voor iedereen (bestuur, scheidsrechters, trainers, leiders
  en overige vrijwilligers) die hun vrije tijd ter beschikking stellen om jou te kunnen laten
  sporten.
  - Tijdens de wedstrijden en trainingen is Nederlands onze voertaal
  - Schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie
  dan ook wordt niet geaccepteerd. We hebben respect voor elkaar.
  - Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren
  wordt niet geaccepteerd.
  - Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze daarom met
  mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van onze jeugd
  is men zich bewust van het slechte voorbeeld, vermijd dan ook het gebruik van alcohol
  en tabak.
  - Alcoholgebruik door leden onder de 18 jaar is verboden.
  - Het in het bezit hebben of gebruiken van drugs en het in het bezit hebben van wapens
  is op ons sportcomplex verboden.
  - Roken in de kleedruimte(s), de bestuurskamer en de kantine doen we NIET.
  - Het nuttigen van alcoholische dranken doen we op zaterdag voor 12.30 uur NIET.
  - Rommel die we maken ruimen we zelf op. Alles gaat in de daarvoor bestemde
  prullenbakken.
  - Wij houden met z’n allen het complex schoon. Dit betekent ook, dat niemand de kantine
  met voetbalschoenen betreedt.
  - Tijdens de rust en na afloop van de wedstrijden wordt er niet op ons hoofdveld door
  de jeugd gevoetbald. Het trainingsveld kan hiervoor gebruikt worden.
  - Houd uw/je hond aan de lijn. Ruim zelf de uitwerpselen op als uw/je hond onverhoopt op
  ons complex zijn/haar behoefte doet.
  - Berg uw waardevolle spullen goed op. Bij diefstal is de S.V. Zeist niet aansprakelijk.
  Bij constatering van diefstal of mishandeling zal de politie ingeschakeld worden.
  - Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor schade of een vernieling die hij of
  of zij aanricht

   3.

   Wat verwachten wij van onze (jeugd)leden

  Het is onmogelijk om goed of ongewenst gedrag in een paar regeltjes te beschrijven.
  Wij geven slechts een aantal voorbeelden. Wij gaan er van uit dat je zelf ook nadenkt of iets wel of niet kan. Als je twijfelt doe je het gewoon NIET.
  Uiteraard zijn ook de eerder genoemde algemene gedragregels, regels waar je je als
  lid aan te houden hebt.

  - Voetbal is een teamsport. Wij verwachten dan ook sportiviteit en teamgeest.
  Je gaat plezierig om met je teamgenoten en de trainer/leider.
  - In het veld ben je er voor en met elkaar. Help en steun elkaar ook in het veld.
  - Neem zoveel mogelijk deel aan trainingen en wedstrijden. Ook hier geldt weer
  voetballen doe je samen.
  - Kun je een keer niet trainen of deelnemen aan een wedstrijd. Meld je de avond
  voor de training of wedstrijd af bij de trainer en/of leider.
  - Je komt op tijd naar de training minimaal 15 minuten voor aanvang zorg je dat je
  aanwezig bent. Voor aanvang van de training is verblijf op het veld niet toegestaan.
  - Je zorgt ervoor dat je voor aanvang van een wedstrijd aanwezig bent op de
  aangegeven tijd of eerder. Deze tijden kun je terugvinden in het clubblad,
  onze website, het informatiebord in de kantine en op pagina 175 van Slotstad tekst.
  Ook de trainer/leider kan deze tijdstippen bepalen.
  - Omkleden geschiedt in de aangewezen kleedruimte. Degene die als laatste de
  kleedruimte verlaat, draait de deur op slot en levert de sleutel bij de trainer/leider in.
  - Je bent zuinig op materialen die je mag gebruiken, dus ook op de kleedruimte(s) en
  de velden. Je meldt het aan je trainer of leider als je iets kapot hebt gemaakt.
  - Materialen zoals ballen, hesjes en pylonen worden na overleg met de trainer/ leider
  zelf door de spelers meegenomen
  Ook na afloop van training/wedstrijd alle spullen weer terugbrengen.
  - Je laat waardevolle spullen altijd thuis. Heb je deze wel bij je, laat ze niet achter in
  de kleedruimte maar geef ze in bewaring bij de trainer of leider.
  - Douchen na afloop van wedstrijd of training is vanzelfsprekend. Persoonlijke
  wijze van douchen (bloot of in zwemkleding) wordt gerespecteerd.
  - Je klopt je vuile (voetbal)schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon
  voordat je de kleedkamer binnen gaat. (gebruik de hiervoor bestemde borstels)
  - Je houdt de kleedruimte(s) schoon. De 2 laatste personen ruimen deze op of andere
  regeling in overleg met trainer/leider.
  - Je draagt tijdens de wedstrijd het S.V. Zeist tenue.
  - Je draagt tijdens de wedstrijd altijd scheenbeschermers.
  - Je draagt tijdens de training de juiste kleding, d.w.z. sportkleding.

   

  Wat verwachten wij van ouders/verzorgers

  Ouders zijn voor jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan regels en afspraken houden, hoe groter de kans dat kinderen (jeugdspelers) dit nu en ook later zullen doen. Daarom is het belangrijk dat u als ouder de algemene regels en onderstaande afspraken naleeft.

  - Voetballen doen we met elkaar, Voetballen doe je ook samen met een tegen-
  stander. Heb respect voor elkaar in en om het veld. Dit betekent dat wij iedereen
  alleen positief aanmoedigen. Grof taalgebruik, discrimineren, irriteren of kwetsen
  van wie dan ook, kan niet.
  - S.V. Zeist heeft trainers en leid(st)ers. Zij bepalen de gang van zaken rond het
  team. Heeft u op- of aanmerkingen hierop geef dit dan door aan de teambegeleiding.
  Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de jeugdafdeling (voorzitter).
  Dit om ongewenst “meecoachen” te voorkomen.
  - Bedenk dat een coach het beste voorheeft met uw kind. Aanwijzingen of opmerkingen
  langs de lijn zijn altijd positief bedoeld.
  -Toon interesse voor uw sportende kind en probeer uw kind zo veel mogelijk te
  stimuleren. Help uw kind verlies sportief te accepteren, het hoort bij de sport.
  - Als het handelen van uw kind mede wordt/kan worden bepaald door een medische
  of psychische achtergrond, raden wij u aan dat met de leider/trainer kort te sluiten.
  Denk hierbij aan ADHD, epilepsie, astma enz. Hierdoor wordt onnodig onbegrip zoveel
  mogelijk voorkomen. Uiteraard blijft dit, als u dat wil, vertrouwelijk.
  - Het team moet ook naar uitwedstrijden. U helpt bij het vervoer naar uitwedstrijden.
  De leider van het team verzorgd een rij-schema.
  - De voetbalshirts dienen gezamenlijk te worden gewassen. Deze zijn eigendom van
  S.V. Zeist. U doet mee in de wasbeurten van deze kleding.
  - U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de training en wedstrijd.
  - U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeld voor een wedstrijd. Uiterlijk op de
  donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijddag (uitzondering i.g.v. ziekte).
  Afmelden bij de teamleider
  - U zorgt ervoor, dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor de training.
  Afmelden bij de trainer of teamleider.

   

   Wat verwachten wij van de leiders/leidsters

  - U laat zien dat u een voorbeeldfunctie heeft voor uw team.
  - U behandelt ouders, trainers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders met respect.
  - Accepteer niet dat er wordt gescholden, getreiterd, geïrriteerd, gekwetst of gediscrimineerd.
  - Gebruik geen alcohol tijdens het leiderschap.
  - Wees op tijd aanwezig bij uit- en thuiswedstrijden.
  - Rapporteer wangedrag of andere problemen aan het bestuur of ouders.
  - U of de trainer heeft de verantwoordelijkheid voor de opstelling en coaching tijdens de wedstrijd.
  - Wijs om toerbeurt iemand aan die het kleedlokaal schoon maakt.
  - U bent verantwoordelijk voor het afsluiten van het kleedlokaal en het in bewaring nemen van kostbare spullen.
  - U houdt toezicht in het kleedlokaal. (Jeugd)
  - De terreinmeester bepaalt op welk speelveld u mag spelen en in welk kleedlokaal u zich om mag kleden.
  - U zorgt in overleg met de terreinmeester bij thuiswedstrijden dat het speelveld in orde is. (Goals, vlaggen enz.)
  - Bij thuiswedstrijden draagt u zorg dat thee of limonade in de pauzes geschonken wordt.
  - Laat uw gezicht eens zien op de trainingen.
  - U bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal. (Ballen, waterzak, kleding enz.)
  - U bent verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij uitwedstrijden. Dus de ouders tijdig inlichten of een rooster maken.
  - Bij thuiswedstrijden ontvangt u de leiders van de tegenpartij en de scheidsrechter.
  - U draagt zorg dat het wedstrijdformulier juist wordt ingevuld en afgehandeld.
  - U zorgt voor de spelerspassen zoals in de vastgestelde procedures is vastgelegd.
  - Mocht een wedstrijd als risicovol worden ingeschat, bijvoorbeeld gezien eerdere ervaringen met de tegenstander, houd de touwtjes goed in handen binnen het eigen team. Maak deze afspraak zonodig ook met de leider/leidster van de tegenpartij.

   

   Wat verwachten wij van de Jeugdtrainers

  - Maak aan het begin van het seizoen schriftelijk bekend wat de regels op de training zijn.
  - Maak ook duidelijk welke maatregelen worden genomen als spelers zich niet aan de regels houden. Sancties als gevolg van ernstige misdragingen worden in overleg met het bestuur en betrokken ouders van jeugdspelers opgelegd. (Zie sancties)
  - Laat een kind nooit eerder alleen naar huis toe gaan als hij verwijderd is van de training wegens wangedrag.
  - Houd toezicht in het kleedlokaal. Maak afspraken over het schoon maken van de kleedlokalen na de training.
  - Houdt contact met de leiders van de teams die je traint. Overleg met hem/haar wat de wensen voor de komende trainingen zijn en houdt contact over hoe de spelers zich gedragen c.q. ontwikkelen tijdens de training.
  - Geef een positief voorbeeld: goede trainingskleding en sportieve/actieve houding.
  - Spreek de kinderen aan met hun voornaam
  - Geef tijdens de training duidelijke en heldere instructies en leg uit wat het nut is van de oefening. Vraag hulp aan de trainingscoördinator als dat nodig is.
  - Verdeel grote of drukke groepjes in kleinere groepjes. Zet de drukke kinderen eventueel in als “leider” van een groepje.
  - Als de training niet zo lekker loopt door ongewenst gedrag:
  a. blijf kalm en spreek zo rustig mogelijk.
  b. Neem een kind dat ongewenst gedrag veroorzaakt apart en achterhaal waar het negatieve gedrag vandaan komt.
  c. Benoem in de groep het gewenste en ongewenste gedrag
  d. Laat de hele groep niet opdraaien voor het gedrag van een eenling.
  - Laat zien dat je de training serieus neemt. Ga tijdens het trainen dus geen privézaken doen, zoals bellen/sms-en op je mobieltje of “socialiseren” met vrienden.
  - Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
  - Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
  - Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
  - Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
  - Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
  - Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
  - Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.
  - Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
  - Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen
  - Houdt rekening met kinderen met een medische of psychische achtergrond.
  - Kinderen hebben een trainer nodig die ze respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
  - Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van de kinderen.

   

  Sancties

  Een verenigingslid maar ook een ouder zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of een of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met de
  gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen,zich dienen te verantwoorden aan het bestuur. Uiteraard worden bij de jeugdspelers de ouders/verzorgers direct na het gesprek geïnformeerd of bij het gesprek betrokken. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.
  Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal door het bestuur zoveel mogelijk worden gezocht naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

  Sancties kunnen bestaan uit:
  a. Waarschuwing
  b. Verwijderen van de training
  c. Waarschuwing met voorwaardelijke straf
  d. Als wisselspeler beginnen.
  e. Naar een lager elftal geplaatst worden.
  f. Tijdelijk uitsluiten van wedstrijden.
  g. Schorsen voor de uitvoering van een functie of van activiteiten
  h. Royering

  De punten a t/m e kunnen door de trainers opgelegd worden.

  De punten f t/m h worden door het bestuur opgelegd.

  In geval van ernstig wangedrag kan dit leiden tot royement bij de vereniging.

  Men kan tegen royering in beroep gaan op de Algemene ledenvergadering.