• AANMELDEN
  Nieuwe leden zijn bij SV Zeist van harte welkom om eerst een paar keer vrijblijvend mee te trainen.  Ne drie keer meetrainen kijken we samen of je geplaatst kan worden in een team om deel te kunnen nemen aan de competitie. Nieuwe leden van 5 jaar of ouder kunnen zich eerst formeel aanmelden middels een inschrijfformulier (klik dit aan en het inschrijfformuler verschijnt. Dit downloaden, volledig invullen, ondertekenen en versturen naar het secretariaat). De jeugdcommissie neemt daarna contact met je op om verdere afspraken te maken.

   

 • Beste ouders/verzorgers,

  Door de torenhoge inflatie en de hoge energieprijzen kunnen steeds meer ouders/verzorgers helaas de sport- of cultuurdeelname van hun kinderen niet meer betalen. Mogelijk betreft dit ook uw kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil en kan ervoor zorgen dat kinderen in deze situatie gewoon kunnen blijven meedoen. Als u de contributie of het lesgeld op dit moment niet meer kunt betalen, onderzoek dan vooral of het Jeugdfonds ook uw kinderen kan steunen. Klik voor meer informatie de volgende link aan: https://www.svzeist.nl/wp-content/uploads/svzeist/Jeugdsportfonds-1.docx

   

 • Algemene Ledenvergadering.

  De algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdag 15 november, aanvang 20.00 uur.

  Zorg dat u erbij bent want er komen voor u als lid belangrijke zaken aan de orde, Tevoren kunnen belangstellenden de diverse stukken inzien (Bestuurskamer) 

 • Aannamebeleid vrijwilligers

  AANNAMEBELEID VRIJWILLIGERS

   

   

  Aannamebeleid vrijwilligers S.V. Zeist

   

  Als vereniging willen wij zorgvuldig omgaan met onze (jeugd)leden. Daarom hebben wij er voor gekozen om nieuwe vrijwilligers, die in hun vrijwilligerswerk te maken hebben met leden onder de 18 jaar, te screenen.

  Dit doen wij op de volgende wijze: 

  •   een kennismakingsgesprek
  • het checken van referenties
  • het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • het laten ondertekenen van gedragsregels
  • het checken van de naam bij het Register van veroordeelden inzake seksuele intimidatie
  Gedragsregels vrijwilligers/begeleiders/trainers SV Zeist

  -       1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

  -       2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé́-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

  -       3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

  -       4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  -       5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  -       6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

  -       7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

  -       8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  -       9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

  -       10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

  -       11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.